Thành phẩm, sản phẩm, cách tính giá nhập, xuất, tồn kho, tài khoản sử dụng

Thế nào là thành phẩm; bán thành phẩm và sản phẩm, cách tính giá Nhập, Xuất, Tồn kho, phương pháp kế toán chi tiết, tài khoản sử dụng khi hạch toán.

1. Thế nào là thành phẩm, bán thành phẩm và sản phẩm

1.1. Thành phẩm:

Thành phẩm là sản phẩm kết thúc giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ sản xuất; do đơn vị tiến hành, đáp ứng tiêu chuẩn, kỹ thuật quy định.

1.2. Bán thành phẩm:

Bán thành phẩm là những sản phẩm mới kết thúc một hay một số công đoạn trong quy trình công nghệ sản xuất (trừ công đoạn cuối cùng) được nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến thành thành phẩm nhập kho hoặc có thể bán ra ngoài.

1.3. Sản phẩm:

Sản phẩm được sản xuất ra nhằm mục đích cung cấp cho bên ngoài được gọi là sản phẩm hàng hóa (thành phẩm và bán thành phẩm).

2. Tính giá thành phẩm, bán thành phẩm và sản phẩm (gọi chung là sản phẩm)

2.1. Tính giá nhập kho:

a) Đối với sản phẩm tự sản xuất:

Giá sản phẩm là giá thành sản xuất (giá gốc) bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phínhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và những chi phí có liên quan trực tiếp khác đến việc sản xuất sản phẩm.

b) Đối với sản phẩm thuê ngoài gia công:

Giá sản phẩm là giá thành thực tế gia công chế biến, bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí thuê gia công và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến quá trình gia công.

c) Sản phẩm đã bán bị trả lại nhập kho:

Giá nhập kho là giá thực tế tại thời điểm xuất bán trước đây.

2.2. Tính giá xuất kho, tồn kho:

Việc tính giá trị sản phẩm xuất kho, tồn kho được thực hiện theo một trong ba phương pháp:

– Phương pháp giá thực tế đích danh (mời các bạn xem tại đây);

– Phương pháp bình quân gia quyền (mời các bạn xem tại đây);

–  Phương pháp Nhập trước – Xuất trước (mời các bạn xem tại đây).

3. Kế toán chi tiết sản phẩm

Hiện nay các doanh nghiệp thường hạch toán chi tiết sản phẩm theo một trong 3 phương pháp chủ yếu sau:

– Phương pháp thẻ song song (mời các bạn xem tại đây);

– Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển (mời các bạn xem tại đây);

– Phương pháp sổ số dư (mời các bạn xem tại đây).

 4. Kế toán tổng hợp Sản phẩm

4.1. Tài khoản sử dụng:

Kế toán sử dụng TK 155 – Thành phẩm

Tài khoản này phản ánh giá thành sản xuất thực tế của tất cả thành phẩm, bán thành phẩm do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công, chế biến đã hoàn thành, được kiểm nghiệm, nhập kho.

Bên Nợ:

– Trị giá của sản phẩm nhập kho;

– Trị giá của sản phẩm thừa khi kiểm kê;

– Kết chuyển giá trị của sản phẩm tồn kho cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

– Trị giá thực tế của sản phẩm xuất kho;

– Trị giá của thành sản thiếu hụt khi kiểm kê;

– Kết chuyển trị giá thực tế của sản phẩm tồn kho đầu kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của sản phẩm tồn kho cuối kỳ.

4.2. Phương pháp hạch toán kế toán thành phẩm, Sản phẩm

– Theo thông tư 200/2014/TT-BTC (mời các bạn xem tại đây);

– Theo thông tư 133/2016/TT-BTC (mời các bạn xem tại đây).

khuyến mại kế toán

Add Comment