Hệ thống các biểu mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho hiện nay

HỆ THỐNG CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

STT Các biểu mẫu chứng từ kế toán Biểu mẫu Mục đích, hướng dẫn ghi chép
1 Phiếu nhập kho Mẫu 01- VT Xem tại đây
2 Phiếu xuất kho Mẫu 02- VT Xem tại đây
3 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa  Mẫu 03- VT  Xem tại đây
4 Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ Mẫu 04- VT Xem tại đây
5 Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu 05- VT Xem tại đây
6 Bảng kê mua hàng Mẫu 06- VT Xem tại đây
7 Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu 07- VT Xem tại đây
8 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ Mẫu 03 XKNB Xem tại đây
9 Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 04HGDL Xem tại đây
10 Bảng kê đầu vào không có hóa đơn Mẫu số: 01/TNDN Xem tại đây
11 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT Xem tại đây
12 Hoá đơn bán hàng 02GTTT Xem tại đây
khuyến mại kế toán

Add Comment