Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức

Trên thực tế tùy theo đặc điểm sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể tiến hành đánh giá sản phẩm dở dang theo một trong các phương pháp sau: Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu ; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức; hoặc Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương. Trong bài viết này Kế Toán Hà Nội xin được trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

1. Nội dung của phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

– Căn cứ vào định mức các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) cho từng thành phẩm, nửa thành phẩm

– Căn cứ vào số lượng sản phẩm dở dang đã kiểm kê cuối kỳ.

Kế toán tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức theo công thức sau:

Theo cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ này. Doanh nghiệp có thể đánh giá sản phẩm dở dang chỉ theo chi phí NVL trực tiếp hoặc theo tất cả các khoản mục chi phí (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung).

2. Điều kiện áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.

Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức: Được áp dụng đối với các doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức chi phí sản xuất hợp lý và ổn định.

khuyến mại kế toán

Add Comment